قیمت تور مجازی

قیمت تور مجازی تعرفه و برآورد هزینه ساخت تور مجازی گوگل و عکاسی 360قیمت تور مجازی گوگل و خدمات مربوطه اعم از ثبت مکان با تمام جزئیات بر روی گوگل مپ، عکاسی 360 از محیط ، ساخت تور مجازی ، اجرای ویدئو کلیپ از تصاویر 360 درجه و… طبق جدول محاسبه می گردد
تور مجازی گوگل به میزبانی گوگل انجام می گیرد و بابت ثبت نام ، نگهداری و میزبانی گوگل ، هیچ هزینه ای دریافت نخواهد شد و تنها بابت عکاسی و ایجاد تور توسط عکاس مورد اعتماد گوگل هزینه پرداخت می شود .