تور مجازی نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی شرکت قطران شیمی منتشر شد.